Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

Kiknek ajánljuk?

A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomról különféle okokból lemorzsolódott emberekkel való törődésre épül.

Várjuk azokat, akik:
szívesen segítenének abban, hogy a rászorultak jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, szükséges használati tárgyakhoz, gondoskodáshoz és működőképes emberi kapcsolatokhoz jussanak.

Kik vagyunk?
A Szociális munka alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja.
Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra. Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni:
társadalmi struktúrák; szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés előkészítés; szociológiai, közvélemény- és piackutatás; környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális, állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő intézményekben és szervezetekben.

Az Intézetben 13 főállású és egy másodállású oktató dolgozik. Az oktatás során lehetőség van egyes kurzusok idegen nyelven történő hallgatására.

Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal rendelkezik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési lehetőséget kínálunk Hollandiában.

Az Intézet szociológiai kutatásokat végez ( a hallgatók bevonásával) az alábbi témákban: társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginalizáció, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység; érték- és életmód kutatások; területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók; civil társadalom kutatása; etnicitás, roma kisebbség.

A képzés időtartama:
Hat féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

Mit kínálunk?
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezet közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatáshoz.

Tanulmányi területek a képzés során:

 • alapozó képzés: 30-40 kredit
  szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek;
 • szakmai törzsanyag: 105-135 kredit
  szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret, társadalom- és szociálpolitika, pszichológia, jog és igazgatás a szociális munkában, (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában, differenciált – kötelezően választandó- szakmai modulok.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Szociális és gyermekvédelmi területeken, iskolákban, az egészségügyben, a bűnmegelőzés területén, állami, egyházi, magán és civil szervezeteknél, a szociális igazgatás területein, illetve szociális projektek, stratégiák készítése területén.

Továbbtanulási lehetőségek:
A BA szakon végzett hallgatóknak lehetőségük van Szociológia Mesterképzésben, vagy a jövőben indítani tervezett Gyerekvédelem Mesterképzésben a Miskolci Egyetemen továbbtanulni. Emellett folytathatják tanulmányaikat más egyetemek Szociálpolitikai vagy Egészségügyi szociális munka mesterszakjain, illetve egyéb, elsősorban társadalomtudományi és szociális területeken.

További információ:
Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)

Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu