Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERSZAK

Kinek ajánljuk?

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetében indított mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdések, regionális és országos szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja.

A Mesterszakon alkalmazott antropológia és antropológiai film specializáció elvégzésére van lehetőség. Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Az antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható, gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a nyilvános társadalmi élet különböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményformálását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

Képzésünkről

Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok komplexuma átfogó megközelítést igényel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk változási folyamatairól (globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, társadalmi esélykiegyenlítés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és országos szinten egyaránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.

Elhelyezkedési lehetőség

A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban, a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs munkaterületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsősorban a közösségszervezés, az idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy és a területfejlesztésben szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják a végzettek. A bevett nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudományi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, humán-erőforrás menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít.

További információ:
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet.
Tel.: (46) 565-221

E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu