Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK
ANGOL és NÉMET nyelvből FORDÍTÓ SZAKIRÁNY

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Mesterszakos fordító és tolmács, fordító szakiránnyal.

A képzési idő: négy (4) félév.

A képzés formája: nappali és levelező.

Levelező képzésen az órák péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra.

Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségével. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a második idegen nyelvből nincs felvételi.

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Fordító és tolmács mesterképzési szak
fordító szakirányán végzettek ismerik:

 • a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,
 • a forrás- és célnyelvi ország nyelvi, kulturális,
  gazdasági és politikai életét,
 • a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét,
  szabványait, etikai kódexeit,
 • a verbális és nem verbális kommunikáció jellemzőit,
 • a protokoll vonatkozó szabályait.

A Fordító és tolmács mesterképzési szak
fordító szakirányán végzettek alkalmasak:

 • fordítás és szakfordítás elvégzésére,
 • forrásnyelvi szövegelemzésre,
 • célnyelvi szövegalkotásra,
 • nyelvi tanácsadásra,
 • terminológiai gyűjtemények készítésére,
 • számítógépes fordítástámogató eszközök használatára.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: Idegennyelv-tudás, jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, kritikai attitűd, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció, folyamatos önképzésre való készség, stratégiatervezés.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: Az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga.

Megjegyzés: Első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német.

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület fsz. 20. szoba
Tel: +36-46-565-111/17-66-os mellék

E-mail: doboscsilla52@gmail.com, nyefarago@uni-miskolc.hu
Web: http://www.fordito.uni-miskolc.hu